Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.karolinakusy.com prowadzony jest przez firmę: Pracownia Krawiecka Karolina Kusy, Sarzyna 691, 37-310 Nowa Sarzyna,
  e-mail: kontakt@karolinakusy.com, NIP: 8161709305 , REGON 384390443, tel: 790767306
 2. Definicje:
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego
  • Sklep internetowy–sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.karolinakusy.com
  • Sprzedawca – Pracownia Krawiecka Karolina Kusy e-mail: kontakt@karolinakusy.com,
   NIP: 8161709305 , REGON 384390443
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu
   ze Sprzedawcą,
  • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,
  • Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964
   Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  • Newsletter– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę
   za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie całego świata.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail.
 6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 20 dni robocze. Zamówienia złożone po 5.12.br. zostaną wysłane po Świętach. Realizacja zamówień ekspresowych wynosi do 7 dni roboczych.
 7. Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1-2 dni roboczych od dnia nadania dla przesyłki krajowej. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych uzależniony jest od kraju destynacji.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. W przypadku zamówień wysyłanych za granice Polski akceptowana jest jedynie płatność z góry.
 5. Produkty wysyłane są w ciągu 20 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 
 7. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§4. DOSTAWA

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane na terenie całego świata.
 2. Zamówienie na terenie Unii Europejskiej jest dostarczone przez firmę DPD.
 3. Zamówienia do krajów spoza Unii Europejskiej dostarczane przez firmę FEDEX.
 4. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. Zwroty

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy na adres: Pracownia Krawiecka Karolina Kusy, Sarzyna 691, 37-310 Nowa Sarzyna.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 
  • Konsument posiada dowód zakupu Towaru 
  • Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń, zabrudzeń
  • jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym i niezniszczonym opakowaniu, 
  • Towar posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki). Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedającego) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do towaru 
  • Towar jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy, np. szelki, paski.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedającego.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 9. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 10. Koszt realizacji ekspresowej nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§ 6 WYMIANA

 1. W przypadku chęci wymiany zakupionego Produktu na inny, w pierwszej kolejności konieczne będzie jego zwrócenie w terminie do 14 dni- liczonym od dnia otrzymania Produktu, z załączonym oświadczeniem, który zawiera Formularz wymiany.
 2. Prawo wymiany dotyczy tylko Produktu lub Produktów będących w niezmienionym stanie.
 3. Koszt odesłania Produktu do Sklepu Internetowego ponosi Klient. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: kontakt@karolinakusy.com.  Wymiany  oraz zwroty prosimy wysyłać na adres: Pracownia Krawiecka Karolina Kusy, Sarzyna 691, 37-310 Nowa Sarzyna.

§ 7 REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014. o prawach konsumenta (Dz. u. nr 2014, poz. 827). Klient ma możliwość złożenia reklamacji w ciągu 6 lat od daty otrzymania produktu. W przypadku reklamacji sprzedawca podejmuje decyzję w ciągu 14 dni roboczych i informuje klienta o następujących procedurach.

Reklamacje prosimy wysyłać na adres: Pracownia Krawiecka Karolina Kusy, Sarzyna 691, 37-310 Nowa Sarzyna.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00 PLN
Wybierz walutę